תקנון

כללי

1. ברוכים הגולשים לאתר המכירות של INTEX-POOL אתר הקניות הוירטואלי המופעל ע”י ספורט אנד פול בע”מ (להלן: “האתר” או “החנות”). 

2. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 

3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

4. משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר 

5. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

6. רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל .

7. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

8. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

9. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

10. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בתום לב, בזהירות, במיומנות, ובאופן מבוקר.

המכירות

11. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

12. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: “הספקים”) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

13. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”, דף המכירה כולל את שם הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, ואת מחיר המכירה (להלן: “דף המכירה”).

14. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ.

15. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

16. מבצע הפעולה רשאי לבצע את הפעולה באמצעות הטלפון. הלקוח רשאי למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי בטלפון 058-4049060. מכירה טלפונית תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג האתר לבין הלקוח ונתקבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

17. לאחר ביצוע הפעולה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

18. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. החיוב יתבצע על ידי החנות או על ידי הספקים.

19. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי ומנין הימים באשר למועדי המשלוח יחל מיום הסדרת נושא התשלום.

20. הספקים יציגו באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה וכד’. כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצר חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקים עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי או חסרים זמנית במלאי. אם המוצרים חסרים תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני. במקרה כאמור יוצעו ללקוח מוצרים חלופיים ו/או דומים אותם יוכל להזמין.

21. חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות החנות, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר.

שיטות המכירה בחנות

מכירה רגילה

22. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

22.1.האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי.

22.2.במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.

22.3.השלמת הליך המכירה מותנה בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
22.4 המכירה אינה ללקוחות פרטיים ואינה מיועדת למוסדות ו/או עסקים בכמויות מסחריות, אלא לאחר פניה מראש בהודעת וואטסאפ ולאחר קבל ההסכמה למכירה של כמויות מסחריות.

מכירה אישית

23. מכירה אישית הינה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימאלית של מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי האתר ו/או הספקים לגבי כל מכירה בנפרד. מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

24. האתר ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת. כמו כן, יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

25. לקוח שיהיה מעוניין במוצר המוצע במכירה אישית ייתן הצעה לרכוש את אותו מוצר ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול גם את מספר התשלומים בו מעוניין הלקוח. לכל מציע תינתן האפשרות לתת עד חמש הצעות לרכישת המוצר באותה מכירה אישית.

26. חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי למכירה.

27. יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה על ידי מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בפרק הדן בביטול הצעה / עסקה / מכירה בתקנון זה.

אספקת המוצרים

28. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת בישראל, כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

29. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי וזמני האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

30. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

30.1.כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

30.2.שביתה או השבתה אצל הספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

30.3.כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החנות או הספקים.

31. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

31.1 מוצרים כבדים ובריכות שחיה יובלו עד לפתח הבית / לפתח הבנין, במידה ואין מעלית והדבר מצריך שימוש במדרגות

32. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החנות בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים באתר לנזקים ישירים ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

33. . זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג. זמני אספקת המוצרים לאילת וישובי הערבה עד 30 יום, ליישובי הנגב עד 20 יום, ליהודה ושומרון ולשטחים שמעבר לקו הירוק יהיו ארוכים מהמצוין בדף המכירה – עד 21 יום.
ספירת ימי העסקים תחל למחרת יום ביצוע העסקה (קרי אם העסקה בוצע לאחר השעה 15:00, יחשב יום ביצוע העסקה היום שאחרי)
 
34. התקנון של רשות הדואר ו/או צ’יטה משלוחים ו/או של כל גוף אחר המבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה / הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

35. יובהר כי מקום ביצוע העסקה לכל דבר ועניין ייחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

דמי משלוח

36. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

37. במקרה של הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל החנות ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

38. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

39. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

40. דמי המשלוח לאילת וליישובי הערבה או לאזור הבקעה ואו למעבר לקו הירוק יהיו גבוהים מדמי המשלוח המצוינים בדף המכירה ויימסרו ללקוח טרם החיוב, כמו כן, יכולים לחול עיכובים בחלוקה המשלוחים לאזורים האלה .

ביטול הצעה / עסקה / מכירה

41. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה ולפני מועד סגירתה .

42. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).

43. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

43.1 .ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם;

43.2.ברכישת שירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

43.3.ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכול כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק.

43.4.ניתן לבטל רכישת מוצר אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

44. תוצאות הביטול עקב פגם – ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הספק, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם.

45. תוצאות הביטול שלא עקב פגם – זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאים החנות ו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות ובין הפרטים שנמסרו לך לגביהם. יובהר ויודגש – דמי הביטול יכול שייגבו על ידי החנות או על ידי הספק.

46. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחנות או לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק או החנות לחברת השילוח.

47. יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לחנות או לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

48. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

49. תוצאות הביטול במוצרים הדורשים הרכבה ו/או התקנה – דע: לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן הסכמתו לכך מראש. במקרה כאמור, בנוסף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר לחנות או לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או פגם ו/או נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ינוכו 20% – 30% נוספים מערך המוצר המוחזר.

50. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

50.1.נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

50.2.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

50.3.במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

51. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

52. אם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר או השירות אזל מהמלאי, רשאים החנות ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך או אחר. בוטלה מכירה כאמור, החנות ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. הודעה על ביטול כאמור, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

שירות לקוחות

53. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיו”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים.

54. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות אלינו בטלפון או בפקס שמצויים בעמוד הבית או במייל.

55. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

56. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

57. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

58. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

59. לתשומת לבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של החנות וכלל אתרי הסחר האלקטרוני של החנות, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר ובאתרי הסחר האלקטרוני האחרים של החנות. החנות מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחנות, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מהחנות.

60. החנות תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ובמטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

61. החנות תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” – “COOKIES” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החנות על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך), על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

אחריות

62. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכירות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

63. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את החנות. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.

64. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם אישית או קבוצתית או אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. עם זאת יובהר, כי החנות עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.

65. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החנות תוגבל בכל מקרה להחזר כספו של הלקוח.

66. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

67. החנות ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספק\יבואן ממנו סופק המוצר לספורט אנד פול בעמ . במקרה של קבלת מוצר פגום ישלח מבצע הפעולה את המוצר על חשבונו לחנות לבדיקה והמשך טיפול. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

68. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים על מוצרים שדורשים הרכבה ו/או התקנה במקרה והלקוח וויתר על הרכבה ו/או התקנה. ויובהר: החנות ו/או הספק לא יהיו אחראיים על מוצר כאמור אפילו אם היה המוצר פגום בטרם ההרכבה ו/או ההתקנה.

69. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

70. אייקונים (ICONS), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

71. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

72. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

73. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

שונות

74. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, בלבד.

75. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 02/04/2023 וניתן לשינוי בכל עת על ידי החנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

טל’ח

קניה מהנה!!!